Regulamin

 

Definicje

 • Baza Produktów - Zbiór danych o Towarach, gromadzony, przechowywany i udostępniany Użytkownikom na platformie Hurtum, zawierający w szczególności zdjęcia, filmy, prezentacje 360 stopni, prezentacje 3D, parametry, opisy, oceny, nazwy, kody do oznakowania (między innymi EAN), oznaczenie i nazwę marki, oznaczenie i nazwę producenta, region pochodzenia, składniki, tabele odżywcze oraz wszelkie inne informacje charakteryzujące Towar.

 • Blondes - Blondes Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000529198, z kapitałem zakładowym w wysokości 110 000 złotych, NIP 779-242-59-47.

 • EAN (European Article Number) - Symbolika numeryczna, ciągła Towaru stosowana globalnie.

 • Hurtum - Platforma handlu internetowego i mobilnego prowadzona przez Blondes jako miejsce wymiany handlowej (Transakcje) o charakterze hurtowym oraz wsparcia sprzedaży (działania reklamowe) na terenie Polski w języku polskim w domenach: www.hurtum.pl, www.hurtum.com.pl oraz www.hurtum.com.

 • Kupujący - Użytkownik kupujący, zamawiający lub zapoznający się z Towarami oferowanymi przez Partnera za pośrednictwem platformy Hurtum.

 • Panel - Konto Użytkownika, które upoważnia go do korzystania z platformy Hurtum, zawierające dane Użytkownika oraz zapis prowadzonych przez niego działań z unikalnym loginem oraz zabezpieczone hasłem Użytkownika, utrzymywane przez Blondes.

 • Partner- Użytkownik składający ofertę sprzedaży Towarów za pośrednictwem platformy Hurtum.

 • Polityka Prywatności - Polityka Prywatności serwisu Hurtum udostępniona na platformie Hurtum.

 • Regulamin - Niniejszy Regulamin.

 • Towar - Rzecz, usługa bądź prawo zbywalne, które jest przedmiotem świadczenia Partnera na rzecz Kupującego za pośrednictwem Hurtum.

 • Transakcja - Zawarcie umowy sprzedaży lub rezerwacji Towaru pomiędzy Użytkownikami na platformie Hurtum.

 • Użytkownik - Podmiot, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inna osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, która dokonała Rejestracji i otrzymała dostęp do korzystania z platformy Hurtum w postaci Panelu, spełniający wszystkie warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

 • WebAPI (Webside Application Programming Interface) - Usługa sieciowa umożliwiająca integrację i wymianę informacji systemu platformy Hurtum oraz systemów zewnętrznych Użytkownika.

 

Postanowienia ogólne (§1)

 1. Regulamin określa zasady działania oraz warunki i zasady korzystania z platformy Hurtum.

 2. Użytkownikami platformy Hurtum mogą być wyłącznie podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inne osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu utracił status przedsiębiorcy, zaprzestał prowadzenia działalności na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub indywidualnego gospodarstwa rolnego, traci także prawo do korzystania z platformy Hurtum. Umowa pomiędzy Blondes a podmiotem, o którym mowa w zdaniu drugim ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą utraty tego statusu, zaprzestania prowadzenia działalności na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub indywidualnego gospodarstwa rolnego. Użytkownik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Blondes o tym fakcie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected]. Po otrzymaniu przez Blondes bądź od Użytkownika, bądź z innego, wiarygodnego źródła informacji o utracie przez Użytkownika statusu przedsiębiorcy, zaprzestaniu prowadzenia działalności na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub indywidualnego gospodarstwa rolnego, Blondes ma prawo rozwiązania umowy z tym Użytkownikiem i usunięcia jego Panelu.

 3. Jeżeli wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach odpowiednich ustaw wymaga uzyskania zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Partner może wykonywać działalność za pośrednictwem platformy Hurtum w tym zakresie po uzyskaniu tego zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Partner, który z jakiegokolwiek powodu utracił odpowiednie zezwolenie, licencję, zgodę, koncesję, został wykreślony z odpowiedniego rejestru działalności regulowanej, lub orzeczono w stosunku do niego zakaz wykonywania działalności określonej w tym wpisie, z chwilą utraty zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wykreślenia z odpowiedniego rejestru działalności regulowanej, uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie wykonywania działalności, traci także prawo do korzystania z platformy Hurtum, w zakresie wynikającym z tego zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Partner zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Blondes o tym fakcie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected]. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że Partner wykonuje działalność gospodarczą w ramach platformy Hurtum bez wymaganego w zakresie określonym w przepisach odpowiednich ustaw zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Blondes ma prawo rozwiązania umowy z tym Partnerem i usunięcia jego Panelu albo zablokowania Panelu.

 4. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Partner jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że Partner wykonuje określony rodzaj działalności gospodarczej, co do której przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych, nie zapewniając wykonywania czynności w ramach tej działalności przez osobę legitymującą się posiadaniem tych uprawnień, Blondes ma prawo rozwiązania umowy z tym Partnerem i usunięcia jego Panelu albo zablokowania Panelu.

 5. Blondes świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 6. Użytkownicy oraz Blondes zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

 

Warunki świadczenia usług (§2)

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Blondes są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. logowanie za pomocą przeglądarki Internetowej akceptującej pliki typu cookie lub poprzez WebAPI (dla obu form dostępu do platformy Hurtum postanowienia niniejszego Regulaminu są te same).

 2. Użytkowników obowiązuje zakaz umieszczania na platformie Hurtum treści o charakterze bezprawnym.

 

Zasady działania platformy Hurtum i odpowiedzialność (§3)

 1. Platforma Hurtum jest systemem pośrednictwa handlu, umożliwiającym prezentowanie oferty Partnerów oraz dokonywanie przez Użytkowników Transakcji sprzedaży lub rezerwacji Towarów. W ramach platformy, Blondes świadczy także usługi reklamowe mające na celu wsparcie aktywności handlowej Użytkowników Hurtum.

 2. Oferty Partnerów zamieszczane na platformie Hurtum należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co do wszystkich oferowanych tam produktów.

 3. Blondes nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami platformy Hurtum i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

  1. nieposiadanie przez Użytkownika statusu przedsiębiorcy, innej osoby fizycznej prowadzącej działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub osoby fizycznej prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne lub brak stosownych uprawnień (zezwolenia, licencji, zgody, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, uprawnień zawodowych), jego wiarygodność oraz wypłacalność,

  2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Partnerem,

  3. jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników mające bezpośredni lub pośredni związek z zawarciem bądź wykonaniem umowy pomiędzy Kupującym i Partnerem, w szczególności naruszenie przez nich postanowień niniejszego regulaminu, przepisów prawa, lub praw osób trzecich,

  4. treści, zdjęcia, ceny, stany magazynowe, linki zewnętrzne i inne dane dotyczące ofert, zamieszczane przez Użytkowników,

  5. wady fizyczne lub prawne Towarów oraz ich legalność i bezpieczeństwo.

 4. Partnerzy mogą oferować za pośrednictwem Hurtum Towary w szczególności w określonej cenie, ilości z określoną datą skompletowania lub odbioru, rabatem, na określonym obszarze terytorialnym.

 5. Transakcje mogą być jednotowarowe lub wielotowarowe. Transakcje wielotowarowe mogą zostać udokumentowane kilkoma umowami sprzedaży.

 6. Na platformie Hurtum zabrania się oferowania Towarów oraz dodawania do oferowanych Towarów nieodpłatnej premii, w szczególności w postaci:

  1. praw autorskich i praw własności intelektualnej osób trzecich,

  2. towarów, usług lub praw, co do których obrót jest zabroniony ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub które naruszają dobre obyczaje,

  3. farmaceutyków na receptę, środków odurzających.

 7. Partner zamieszcza ofertę Towarów oraz warunki umowy pomiędzy Partnerem i Kupującym na platformie Hurtum poprzez:

  1. dodanie oferty w oparciu o Bazę Produktów Hurtum, wskazując cenę netto, stawkę podatku VAT, stan magazynowy, wielokrotność ilości Towaru, minimalną ilość Towaru w zamówieniu, minimalną wartość sumy jednostkowego zamówienia, obszar dostawy, formę i koszt dostawy, czas skompletowania zamówienia, opusty, obniżki cen, skonta i inne niezbędne informacje lub,

  2. dodanie oferty w oparciu o własne informacje na temat Towaru: kod EAN (jeśli istnieje), nazwa, kategoria z listy dostępnej, marka, producent, gabaryt, jednostka gabarytu, zdjęcia, opis i inne informacje o Towarze, uzupełniając o cenę netto, stawkę podatku VAT, stan magazynowy, wielokrotność ilości Towaru, minimalną ilość Towaru w zamówieniu, minimalną wartość sumy jednostkowego zamówienia, obszar dostawy, formę i koszt dostawy, czas skompletowania zamówienia, rabaty, obniżki i inne niezbędne informacje.

 8. Wszystkie informacje dotyczące oferty oraz sama oferta powinny być kompletne, zgodne ze stanem rzeczywistym, dotyczyć tylko oferowanego Towaru i nie powinny naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa ani praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, prawa wyłącznego korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, topografii, wzoru przemysłowego, prawa wyłącznego używania znaku towarowego) lub wprowadzać w błąd.

 9. W przypadku skorzystania z metody opisanej w pkt. 3.7.2. Użytkownik gwarantuje, że oferta spełnia warunki, o których mowa w pkt. 3.8.

 10. W przypadku dodania do Hurtum oferty według metody opisanej w pkt. 3.7.2., Użytkownik przenosi na Blondes prawo do przechowywania, przetwarzania, korzystania i udostępniania do korzystania innym Użytkownikom Hurtum danych dotyczących Towarów (w szczególności nazw, producenta, marki, kodów, zdjęć, filmów, prezentacji, parametrów, opisów, linków zewnętrznych, stawki podatku VAT, gabarytu oraz innych danych opisujących produkt). Powyższy zapis nie dotyczy cen netto, stanów magazynowych, wielokrotności ilości Towaru, minimalnej ilość Towaru w zamówieniu, minimalnej wartość sumy jednostkowego zamówienia, obszaru dostawy, formy i kosztu dostawy, czasu skompletowania zamówienia, rabatów oraz innych danych opisujących ofertę, a nie Towar. Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do przeniesienia na Blondes praw, o których mowa w zdaniu 1.

 11. Oferta dodana metodą opisaną w pkt. 3.7.2. podlega akceptacji przez administratora Blondes.

 12. Partner może obniżyć cenę Towaru czasowo lub bez określania czasu trwania obniżki. Oferta o obniżonej cenie jest dostępna w kategorii Okazje.

 13. Każda oferta dodana do kategorii Okazje z obniżoną ceną podlega akceptacji przez administratora Blondes.

 14. Obniżka w kategorii Okazje nie narusza prawa do rabatu nadanego Kupującemu przez Partnera.

 15. Blondes zastrzega sobie prawo do edycji nazw, producenta, marki, kodów, zdjęć, filmów, prezentacji, parametrów, opisów, linków zewnętrznych, stawki podatku VAT, gabarytu oraz innych danych opisujących Towar oraz zmiany zaszeregowania Towaru do kategorii towarowej.

 16. Blondes zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty lub jej części naruszającej niniejszy Regulamin lub zawierającej treści niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich lub dobre imię Blondes lub innych Użytkowników.

 17. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę Towaru prezentowaną na platformie Hurtum oraz zaświadcza, że jest w momencie prezentacji oferty i zawarcia Transakcji uprawniony do obrotu oferowanym na Hurtum Towarem oraz jest w jego posiadaniu i pełnej dyspozycji i może go dostarczyć Kupującemu w określonym w ofercie terminie, cenie, z określonym rabatem i w określonej ilości, na wyznaczonym obszarze terytorialnym.

 18. Partner przypisuje nową ofertę Towaru do odpowiedniej kategorii towarowej dostępnej na platformie Hurtum. Zapis ten nie dotyczy Towarów wcześniej dostępnych w bazie Hurtum z przypisaną kategorią produktową.

 19. Partner jest zobowiązany do umieszczenia na swoim Panelu informacji umożliwiających dokonanie Transakcji: nazwa banku i numer konta bankowego, minimalna wartość sumy jednostkowego zamówienia, obszar dostawy, forma i koszt dostawy, czas skompletowania zamówienia, wartość rabatów dla Kupujących, czas otwarcia punktu odbioru osobistego, adres odbioru dostawy w przypadku odbioru osobistego, formy płatności.

 20. Partner akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego ofert na platformie Hurtum, w innych serwisach internetowych oraz na nośnikach reklamowych w celach marketingowych. Za prezentację ofert Partnerów na platformie Hurtum, a także wykonywaną z inicjatywy Blondes w celach marketingowych prezentację ofert Partnerów w innych serwisach internetowych oraz na nośnikach reklamowych Blondes nie pobiera od Partnera dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Partner chce skorzystać z oferowanych przez Blondes odpłatnych usług reklamowych mających na celu wsparcie aktywności handlowej Użytkowników Hurtum, niezbędne jest zawarcie odrębnej umowy.

 21. Partner zamieszcza na Hurtum informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności w sposób odpowiadający przepisom obowiązującego prawa. Partner nie jest uprawniony do umieszczania w jakimkolwiek miejscu na platformie Hurtum odnośników do stron internetowych i adresów e-mailowych, numerów telefonów, fax, Skype, Gadu-Gadu i innych danych bezpośredniego kontaktu.

 22. Strony mogą kontaktować się ze sobą poprzez formularz kontaktowy dostępny w sekcji Dostawcy na platformie Hurtum.

 23. Blondes może usunąć informacje o Partnerze jeśli treści zamieszone przez Partnera są niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, naruszają prawa osób trzecich lub szkodzą Blondes w jakimkolwiek zakresie.

 24. Użytkownikom zalogowanym na Hurtum wyświetlane są tylko oferty Partnerów, którzy realizują zamówienia w obszarze, w którym Kupujący ustalił swój punkt odbioru oraz w cenach uwzględniających rabat przypisany Kupującemu przez Partnera.

 25. Użytkownik może w Panelu zmieniać swój punkt odbioru.

 26. Kupujący może dokonać zamówienia Towaru na platformie Hurtum poprzez dodanie produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie woli zawarcia Transakcji z Partnerem.

 27. Partner jest automatycznie powiadamiany o fakcie dokonania zamówienia przez Kupującego poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na Panelu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres utrzymywany w Panelu.

 28. Z chwilą akceptacji przez Partnera zamówienia w całości lub części, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem i Kupującym. Kupujący otrzymuje powiadomienie o realizacji zamówienia w całości lub części przez Partnera poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na Panelu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres utrzymywany w Panelu.

 29. Pozostałe procedury dotyczące umowy sprzedaży pomiędzy Partnerem i Kupującym strony dopełniają we własnym zakresie.

 30. Partner ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w przypadku jeśli:

  1. Partner wymaga przedpłaty za Towar a do momentu przygotowania przez Partnera Towaru do odbioru lub wysyłki Kupujący nie dokonał płatności,

  2. Kupujący nie wzbudza zaufania Partnera,

  3. dane informacyjne o Kupującym są niepełne i nie pozwalają na realizację umowy pomiędzy Użytkownikami.

 31. Partner jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Panelu o fakcie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru oraz przekazać taką informację na adres e-mail: [email protected] .

 32. Partner nie może ograniczać Kupującemu prawa do rękojmi.

 33. W przypadku obrotu Towarami z kategorii alkohol i papierosy miejsce zawarcia umowy stanowi punkt sprzedaży alkoholu i papierosów wskazany przez Partnera, posiadającego zezwolenie na prowadzenie takiej sprzedaży.

 34. Użytkownicy powinni przechowywać informacje o zawartych umowach we własnym zakresie.

 35. Blondes ma prawo do zmiany funkcjonalności i wyglądu strony internetowej i mobilnej platformy Hurtum w każdej chwili i bez podania przyczyn, jeśli zmiany nie mają wpływu na zapisy niniejszego Regulaminu.

 36. Blondes nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność platformy dla Użytkowników, w szczególności w przypadku prac konserwacyjnych oraz zdarzeń losowych, które nie były spowodowane rażącym niedbalstwem lub nie były spowodowane umyślnie.

 37. Blondes nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki sprzętu i oprogramowania czy systemu Użytkownika oraz utratę, uszkodzenie jakichkolwiek danych Użytkownika w związku z korzystaniem z platformy Hurtum, chyba że awarie, usterki sprzętu i oprogramowania czy systemu Użytkownika oraz utrata, uszkodzenie danych są wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Blondes.

 38. Kupujący przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 14 dni, tylko i wyłącznie jeśli umowa, którą zawarł z Partnerem, nie ma zawodowego charakteru. 

 39. Partner nie może ograniczać Kupującemu przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 14 dni, o którym mowa w pkt. 3.38.

 

Zasady rejestracji i korzystania z platformy Hurtum (§4)

 1. Z usług platformy Hurtum mogą korzystać Użytkownicy, którzy po dokonaniu procedury rejestracji otrzymali dostęp do Panelu.

 2. Rejestracji Użytkownika oraz działalności (wykonywanie praw i obowiązków) na platformie Hurtum może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne upoważnienie.

 3. Procedurę rejestracji rozpoczyna wypełnienie formularza rejestracji on-line z obowiązkowymi danymi: wybór opcji „chcę kupować” - Kupujący czy „chcę sprzedawać” - Partner, adres e-mail (login), hasło, powtórzenie hasła, imię, nazwisko, pełna nazwa firmy, wyświetlana nazwa firmy (max 20 znaków), NIP, REGON, adres firmy (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu firmy, punkt odbioru zamówień (powiat).

 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika oraz pozytywnej weryfikacji danych w nim zawartych przez Blondes, nastąpi wysłanie na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomości, zawierającej potwierdzenie rejestracji lub też odrzucenie wniosku o korzystanie z platformy Hurtum.

 5. Blondes nie ma obowiązku weryfikacji danych dostarczonych przez dokonujących Rejestracji pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym.

 6. Nadanie Użytkownikowi dostępu do Panelu nie stanowi potwierdzenia wiarygodności podmiotu zarejestrowanego pod żadnym względem, a w szczególności nie świadczy o zgodności jego danych ze stanem faktycznym, prawnym czy też o jego wypłacalności. Blondes nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania czy działania Użytkowników podejmowane w ramach platformy Hurtum.

 7. Z chwilą wysłania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji dochodzi pomiędzy podmiotem dokonującym Rejestracji a Blondes do zawarcia umowy na korzystanie z platformy Hurtum zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Po potwierdzeniu Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Panelu.

 8. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym, Blondes ma prawo odmówić nadania dostępu do Panelu. Blondes może rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć Panel lub zablokować Panel, jeżeli niezgodność pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym ujawni się po nadaniu dostępu do Panelu.

 9. Partner jest zobowiązany do utrzymywania w Panelu aktualnego adresu email.

 10. W zależności od wyboru w procedurze rejestracji opcji „chcę kupować” albo „chcę sprzedawać”, Użytkownik może odpowiednio albo przeglądać oferty, zamawiać i kupować Towary, albo dodawać oferty i sprzedawać Towary oraz przeglądać oferty, zamawiać i kupować Towary.

 11. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować je, wypełniając formularz „Moje dane” dostępny w Panelu, w sekcji Ustawienia, na platformie Hurtum. NIP i REGON użytkownika nie podlegają zmianie.

 12. Użytkownik może posiadać dostęp do kilku Paneli o różnych loginach.

 13. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Paneli innych Użytkowników.

 14. Hasło dostępu do Panelu jest poufne i może być udostępniane przez Użytkownika wyłącznie osobom posiadającym umocowanie do podejmowania czynności w imieniu tego Użytkownika.

 15. Dostęp do Panelu oraz login Użytkownika nie są zbywalne.

 16. Blondes zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Panelu Użytkownika albo blokady Panelu w przypadkach wskazanych wprost w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub z innych powodów, mających negatywny wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo platformy Hurtum lub innych Użytkowników.

 

Polityka cenowa i koszty współpracy (§5)

 1. Za swoje usługi Blondes pobiera opłatę od Partnera na zasadach określonych w Załączniku 1.

 2. Okres rozliczeniowy stanowi jeden miesiąc kalendarzowy, po zakończeniu którego Partner otrzymuje fakturę VAT, w terminie do 7 dni od zakończenia tego okresu rozliczeniowego.

 3. Faktura VAT zostaje wystawiona w oparciu o dane zawarte w Panelu Partnera w dniu wystawienia faktury (Partner ma prawo edycji tych danych w Panelu).

 4. Opłaty uiszczane są na konto bankowe Blondes wskazane na fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia wysłania faktury VAT Partnerowi.

 5. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT i informacji związanych z rozliczeniem drogą elektroniczną na adres e-mail utrzymywany w Panelu w formacie PDF do wydruku. Na żądanie Partnera, Blondes wyśle Partnerowi fakturę VAT faksem lub pocztą tradycyjną.

 6. Użytkownik ponosi wszystkie koszty podłączenia jego systemu do platformy Hurtum w każdej postaci, koszty zmiany sposobu podłączenia do platformy Hurtum, koszty używania Internetu oraz zakupu i konserwacji sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do korzystania z platformy Hurtum.

 7. Blondes nie ponosi żadnych kosztów Użytkownika wynikających ze współpracy lub zakończenia współpracy z Blondes.

 

Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych (§6)

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności w zakresie podanym przy rejestracji na Platformie, przez Hurtum i podmioty działające na jego zlecenie celem organizacji i zapewnienia funkcjonowania Platformy, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 2. Użytkownik zobowiązany jest powiadamiać Hurtum o każdej zmianie swoich danych osobowych.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem.

 4. Administratorem danych osobowych jest Blondes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000529198.

 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas do dnia w którym upłynęły 2 lata od usunięcia Państwa Panelu – w przypadku danych podawanych w Formularzu rejestracyjnym lub do chwili zakończenia procesu, na potrzeby którego były zbierane – w przypadku danych podawanych w pozostałych Formularzach.

 7. Pana / Pani dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google oraz systemu mailingowego MailChimp. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

 8. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. Dane użytkownika będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu elektronicznych metod bez interwencji ludzkiej. Konsekwencją takiego przetwarzania może być dopasowanie oferty Hurtum do preferencji Użytkownika.

 12. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail [email protected] Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 

Zmiana Regulaminu (§7)

 1. Blondes może zmienić Regulamin, w tym Załączniki będące integralną częścią Regulaminu oraz funkcjonalności platformy Hurtum wpływające na Regulamin w terminie 7 dni od momentu poinformowania Użytkowników drogą mailową o zamiarze zmiany. Zmieniony Regulamin dotyczy tylko Transakcji i innych procesów na platformie Hurtum, które rozpoczęły się po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.

 2. Jeżeli w mailu informacyjnym, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie zastrzeżono inaczej, zmieniony regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia wysłania do Użytkownika Hurtum informacji o zmianie Regulaminu.

 3. Zmieniony regulamin Użytkownik akceptuje w sposób dorozumiany poprzez korzystanie z platformy Hurtum (logowanie, korzystanie przez WebAPI i inne formy dostępu) po dniu wejścia w życie tej zmiany.

 4. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Panelu. Umowa na korzystanie z Hurtum ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w dniu usunięcia Panelu.

 

Rozwiązanie umowy (§8)

 1. Umowa na korzystanie z platformy Hurtum może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. Blondes ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę na korzystanie z platformy Hurtum bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy oświadczenia strony wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w pkt 4.16. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po wysłaniu przez Blondes wiadomości e-mail na adres wskazany i utrzymywany w Panelu. Począwszy od tego dnia Blondes ma prawo usunąć Panel Użytkownika.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy następuje na mocy oświadczenia strony wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z podaniem login (e-mail), hasła, nazwy Użytkownika, NIP i REGON. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Blondes.

 4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku dokonania rozliczeń lub wypełnienia zobowiązań względem Blondes i innych Użytkowników, do których zobowiązał się on przed wypowiedzeniem umowy. Dotyczy to przede wszystkim zakończenia procesów transakcyjnych z innymi Użytkownikami i uregulowania należności w stosunku do Blondes.

 

Reklamacje (§9)

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Blondes lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na e-mail: [email protected] lub pisemnie, podając nazwę firmy, login oraz opis reklamacji.

 3. W przypadku wątpliwości co do treści reklamacji Użytkownik ma obowiązek doprecyzowania reklamacji.

 4. Reklamacja jest rozpatrywana w czasie 14 dni od momentu złożenia jej w prawidłowej formie.

 

Postanowienia końcowe (§10)

 1. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 2. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Blondes a Użytkownikami na korzystanie z platformy Hurtum jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Blondes będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik 1 - cennik

Cennik dla Partnerów (Sprzedawców) do Regulaminu platformy Hurtum

Wartość prowizji, stanowi należność Blondes za zamówienia Towarów złożone na platformie Hurtum. Wartość prowizji stanowi sumę iloczynów stawek procentowych prowizji w danej kategorii towarowej i wartości zamówień netto z wyłączeniem kosztów usługi transportowej (np. kurier) w danej kategorii sprzedażowej. Wartość prowizji powiększana jest o podatek VAT.

Nazwa kategorii towarowej Prowizja*
Wszystkie kategorie towarowe z wyłączeniem Okazji   2 %
Okazje   3 %

* prowizja naliczana jest od wartości netto zamówienia.

 • Blondes przewiduje dodatkowe usługi (na przykład działania reklamowe), które nie są uwzględnione w niniejszym Regulaminie i cenniku, i mają do nich zastosowanie odrębne regulaminy, cenniki i umowy. Niniejszy Regulamin nie stanowi akceptacji dodatkowych usług i ich cenników.
 • Wartości i warunki cennika mogą podlegać okresowym promocjom, do których obowiązywał będzie odrębny regulamin.
 • W przypadku jakichkolwiek niezgodności wartości prowizji Użytkownikowi przysługuje postępowanie reklamacyjne zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.